AÖF Uygarlık Tarihi 2007-2008, 2008-2009 sınav soruları

____________________________________________________________________

AÖF Uygarlık Tarihi dersinin 2007-2008, 2008-2009 (bütünleme harici) sınav sorularının cevaplarıdır. Karışıktır biraz kendime derlediğim için pek düzenle ilgilenmedim. Üstte sorunun kökü altta da cevabı yer alacak şekildedir. Sorular sınav sınav tekrarlandığından her sınavın sorusunu ayrı falan yazmadım, kaç sınavda çıksa da burada tek olarak vardır. Özel aradığınız birşey varsa İnternet gezgininizin sayfa üzerinde arama fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

– Dinozor ve memelilerin ilk çıktığı dönemde tek parça kıta.
Pangea.
– İlk taş alatleri yapan insan türü.
Homo habilis.
– İlk taş aletlerin yapıldığı çağ:
Paleolitik Çağ.
– İlk ölü gömen insan türü;
Homo neanderthalensis.
– Kalde devleti;
Yeni Babil Devleti.
– Paleolitik çağın özelliklerinden değildir:
Tarımın başlaması.
– En eski ateş izlerinin bulunduğu yer:
Afrika.
– Çağ sıralaması:
Paleolitik > Mezolitik > Neolitik > Kalkolitik
– Mezopotamya’da çanak çömlek yapımına başlanan çağ:
Neolitik.
– Akkad hanedanının kurucusu:
1. Sargon.
– Sümerce yazılmayan Eski Mezopotamya kanunu:
Hammurabi kanunu.
– Mısır firavunu değildir:
Naram-Sin.
– Mısır tarihinde eski krallık dönemi:
Piramitler çağı.
– Mezopotamya’da İÖ 3200’de ilk yazılı belgelerin ortaya çıktığı şehir:
Uruk.
– Eski Mısır’a (Güneş) tek tanrıcılığı getirmeye çalışan:
Eknaton.
– Hiyeroglif harflerin kısaltılması sonuuc oluşan yazı tipi:
Hiyeratik yazı.
– Veziri Imhotep’e kendisi için “Basamaklı Piramit”‘i yptıran:
Coser.
– Anadolu’da ateşin ilk kullanımı ile ilgili ocak ve odun kalıntılarının bulunduğu mağara:
Karain Mağarası.
– Eski Assur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Anadolu’da kurulan büyük pazar yerleri:
Karum.
– Hitit edebiyatı eserlerinden değildir:
Adapa Mitosu
– Terek:
Orta Asya Türklerinde gezici ev niteliğinde araba.
– Hun Devleti kurucusu:
Teoman.
– Anadolu’ya yazıyı getirip tarihi devirlere girmesini sağlayan:
Assurlular.
– Sırasıyla Urartu, Frig, Lidya başkentleri:
Tuşpa, Gordion, Sardis.
– Hunlara verilen isimlerden değildir:
Hurri.
– Eski Türkler’de devlet yöneticilerine yapılan mezar odasının üzerine tepe şeklinde toprak yığılması ile oluşmuş mezar türü:
Kurgan.
– Minos uygarlığı merkezi:
Girit adası.
– Şehir planlamacılığına dzgün sokakları dik açı ile kesen “ızgara planı”ı geliştiren kişi:
Hippodamos.
– Bouleterion’un tanımı:
Günümüzdeki meclis binalarıyla aynı işlevde kamu yapısı.
– Antik Çağ’da dünyanın yedi harikasından biri değildir:
Tac Mahal.
– Khiton ve Hymation:
Eski Yunanlıların günlük yaşamda giydiği elbiseler.
– Eski Krallık Dönemi’nde firavunlar kendilerine büyük piramitler yaptırırken, Orta ve Yeni Krallık döneminde kaya mezar yapımının yoğunlaşması:
Piramitlere inşa edilen mezar odalarının her tür çabayarağmen soyguncularca soyulması.
– Asya Hunları’nda ordu ile eş anlamlı kavram:
Börü.
– Bipedalizm:
İki ayak üzerinde dik duruş ve hareket biçimi.
– Eski Romalılarda mahkeme ve borsa binası:
Basilika.
– Eski Mısır’da mumyalık cesedi kurutmak için kullanılan karbonat, bikarbonat, klorid ve sodyum sülfat karışımı:
Natron.
– Neolitik Çağ’da ilk kez görülen özellik:
Tarımın başlaması.
– Reformun sonuçlarından değildir:
Katolik Kilisesinin merkezi gücünün artması.
– Neolitik Çağ’da Mezopotamya’da yaşanan gelişme değildir:
Tunçtan silahların yapılmaya başlanması.
-Tanrı’nın Kırbacı Hum hükümdarı:
Atilla.
-Kartaca Devleti’nin kurulmuş olduğu bölge:
Kuzey Afrika.
-Hristiyan din adamlarının Hristiyanlıkla ilgili konuşları aydınlatmak için büyük dini topluluğu:
Konsi.
-Medlerin Anadolu’yu ele geçirmek için Kızılırmak civarında savaştıkları Anadolu Demir Çağı krallığı:
Lidya Krallığı.
– Hititlerin önemli mimari eserlerinden Aslanlı Kapı ve Kral Kapısının bulunduğu Hitit kenti:
Hattuşa (Boğazköy).
– Kapitalist birikim adına her türlü girişime aracı olan reformcu öğreti:
Calvinism.
– I. Dünya Savaşı’nın genel nedenlerinden değildir:
Avusturya-Macaristan veliahdı Ferdinand’ın Saraybosna’da öldürülmesi.
– Romalıların Kartacalılarla yaptığı Pön Savaşları’nda Romalılara karşı önce başarı elde edip sonra mağlup edilen Kartacalı general:
Hannibal.
– Genel irade ve egemenliğim bölünmezliği kavramlarını ileri sürerek çağını etkileyen düşünür:
Rousseau.
– Akha’ların Yunansitan’daki en önemli kenti:
Mikenai.
– Dünyanın 7 harikasından Yönetici Mousolos için yaptırılan Mousoleum’un inşa yeri:
Bodrum.
– Egemenlik hakkını Tanrı’dan aldığını ve hiçbir güce karşı srumlu olmaksızın, halkı yönetme hakkı olduğu’nu kabul eden siyasal yönetim biçimi:
Mutlak Monarşi.
– Osmanlı Devleti’nin askeri yönden ı. Dünya Savaşı’ndan çekildiği antlaşma:
Mondros Ateşker Antlaşması.
– Amerikan Devrimi sırasında Thomas Paine’nin 1775’te yayınladığı borşürün adı:
Sağduyu.
Aydınlanma ilkesinin en temel ilkesi:
Akıl.
– Evrenin tahmini yaşı:
15 milyar yıl.
– Mezopotamya’da çivi yazılarının çözümünde çalışan bilim adamları:
G. Friedrich Grotefend, Sir Henry C. Rawlinson, Niels Westergart.
– Biyolojik türlerin zaman içinde sistematik değişikliğe uğraması:
Evrim.
– Mısır tapınaklarından değildir:
Ur Zigguratı.
– Eski Mısırlıların tapındıkları tanrılardan değildir:
Marduk.
– Tümülüs mezar geleneğini kullanan Anadolu Demirçağ krallıkları:
Frik ve Lidya Krallığı.
– Hangisi kadın firavundur:
Haçepsut.
– Türk devletlerinde hükümdarların kullandığı ünvan değildir:
Satrap.
– Hitit devletini kuran kral:
I. Hattuşili.
– Hitit kaya anıtlarından değildir:
Midas anıtı.
– “Mısır Nil’in bir armağanıdır.” diyerek Nil Nehri’nin Mısır için taşıdığı önemi vurgulayan Antik çağ yazarı:
Herodotos.
– Kadeş Barış Antlaşması bu iki devlet arasındadır:
Hitit-Mısır.
– Hunlardan önce Orta Asya’da görülen kültürlerden biridir:
Afenesyevo Kültürü.
– İÖ 201 tarihli Pai Teng Antlaşması bu iki Orta Asya Devleti arasında imzalanmıştır:
Çin-Hun.
– Hun hükümdarlarından değildir:
Wu-ti.
– Miken Uygarlığı’nın varlığını sürdürdüğü tarihler:
İ.Ö. 1600 – 1100.
– Ön cephesinde sütunlarla taşınan revak bulunan Kuzey Suriye mimarisine özgü, dikdörtgen planlı girişi uzun duvar üzerinde bulunan çok katlı yapı:
Hilani.
– Miken uygarlığı’nda kullanılan yazı tipi:
Linear B yazısı.
– Hun Devleti kurulmadan önce Orta Asya’da yaşayan Türk topluluklarının özelliklerinden değildir:
Kil tabletler üzerine çivi yazısı kullanarak yazı yazmışlardır.
– Hunların aile yapısı ile ilgili hangisi yanlıştır:
Asya Hunlarında kadının ata binmesi; ok atması, spor faliyetleri ve savaşa katılması yasaktı.
– İlyada ve Odysseus destanları yazarı:
Homeros.
– Hitit krallarının kullandığı ünvan:
Tabarna.
– İlk evcilleştirilen hayvan:
Köpek.
– Eski Mısır’da Hristiyan Mısırlıların Yunan alfabesine yaptıkları 6 harflik ilave ile oluşan ve İ.S. 3. yy.’dan itibaren demotik yazının yerine kullanılan yazı tipi:
Kopt yazısı.
– Hitit kaya anıtlarından değildir:
Midas anıtı.
– Minos uygarlığının en önemli kenti:
Knossos.
– Montesqiou’nun savunduğu yönetim biçimi:
Meşruti Monarşi.
– 1651 yılında Leviathan adlı eser, yazan ve devletin oluşumunu tek taraflı bir sözleşmeye bağlayan düşünür:
Hobbes.
– İngiltere’nin Kuzey Amerika kıtasında kurduğu ilk ticaret koloni bölgesi:
Virginia.
– Roma döneminde kullanılan tipik yapılardan değildir:
Ziggurat.
– İştar Kapısı ve dünyanın yedi harikasından biri olan Asma Bahçeleri ile ünlü Mezopotamya kenti:
Babil.
– İ.Ö. 133 yılında ölmeden önce vasiyet yoluyla ülkesinin topraklarını Roma’a bırakan Attalos III bu devletin kralıdır:
Pergamon Krallığı.
– Mezopotamya’da Homo sapiens naenderthalensis insanına ait iskeletler ve kullandıkları taş aletlerin bulunduğu ünlü mağara:
Şanidar Mağarası.
– Orta Asya’da Türkler’in tarım yaptıkları arazi:
Tanglak.
– Hitit kralı III. Hattuşili ile tarihte ilk büyük yazılı antlaşma olan Kadeş Barış Antlaşması’nı imzalayan firavun:
II. Ramses.
– 1919 Paris Barış Konferansı sonucunda Avrupa’da kurulan devletlerden değildir:
İspanya.
– Fizyokratların görüşlerinden biri değildir:
Ekonomide devlet denetimini sağlamak.
– ABD, İngiltere ve Rusya’nın 2. Dünya Savaşı sonrasında dünyanın alacağı biçim üzerinde tartıştıkları konferans:
Yalta Konferansı.
– Ortaçağ Avrupa’sında Lord tarafından vasala geçimini sağlaması için verilen toprak:
Fief.
– Sanayi Devrimine yönelmiş ve gerçekleştirmiş ülkelerde görülen ekonomik ve toplumsal sonuçlardan değildir:
Zanaatlar açısından aile içi üretim birimlerinin gelişmesi.
– Emile adlı romanında eğitimin amacının isnana yaşama sanatını öğretmek olması gerektiğini savunan düşünür:
Rousseau.
– İlk sanatsal ürünler olan resim ve heykelciklerin ortaya çıktığı çağ:
Paleolitik.
– Mezopotamya edebiyatında, arkadaşı Enkidu’nun bir hastalıktan ölmesi üzerine ölümden korkarak ölümsüzlüğü aramak için yola çıkan Sümer kralı:
Gılgamış.
– Eski Mısırlıların yazı yazmak için Nil nehrinde yetişen bir sazdan yaptıkları kağıt:
Papirüs.
– Roma imparatorlarından değildir:
Sulla.
– Ortaçağ Avrupası’nda bir krallık içindeki en büyük toprak parçası:
Dükalık.
– Egemenliği utlak, sürekli, bölünmez ve en yüksek güç olarak gören düşünür:
Bodin.
– Reform hareketi ile ekonomik ve sosyal alanda eşitliği gerçekleştirmek isteyen reformcu düşünür:
Münzer.
– Kavimler Göçünün Batı Avrupa’daki sonuçlarından değildir:
Gotlar ve Frankların Galya’da yendikleri Romalıları Germenleştirmeleri.
– Makedonya kralı Büyük İskender ile başlayan, onun İ.Ö. 323 yılında ölümünden sonra komutanları tarafından kurulan krallıklar ile İ.Ö. 31 yılına kadar devam eden çağ:
Hellenistik Çağ.
– Newton’un doğa yasasına ilişkin görüşlerinin ekonomik yaşama uygulanmasıyla gelişmeye başlayan politik ekonomi alanında görüş ileri sürenler:
Fizyokratlar.
– Piskoposların imparator huzurunda resmi bir törenle makam sembolü olan yüzük ve asayla donatılması:
Investiture.
– Eski Roma şehirlerine uzak mesafelerden su taşımak için inşa edilen su kemerleri:
Aquaduct.
– Türkiye’de bulunan antik kentlerden değildir:
Mediolanum.
– Toplum sözleşmesi ile bireylerin tüm haklarını topluma devrederken aynı zamanda iktidara da katıldıklarından, herkesin haklarını yine kendi kendilerine devrettiğini savunan düşünür:
Rousseau.
– Almanya’nın 1. Dünya Savaşı sonunda imzaladığı barış antlaşması:
Versay Antlaşması.
– Fransa kralı XVI. Louis’in, Etats Generaux’u (Et Jenero) toplamasındaki amaç:
Fransa’da derinleşen mali krize bir çözüm olarak halka yüklenecek yeni vergilerin görüşülmesi.
– Modern tıbbın kurucusu kabul edilen, tarihte klinik gözlemi ilk başlatan kişi:
Hipokrat.
– 10 Mayıs 1775’te Philadelphia’da toplanan İkinci Continental Kongresi kurmuş olduğu Amerika Kıta Ordusu komutanlığına getirmiştir:
George Washington.

7 Yorum

 • Yazan: tayfun, 4 Eylül 2009 @ 4:59 pm

  gerçekten özet ve güzel bi çalışma

  10 üzrinden 10

 • Yazan: Serkan, 5 Eylül 2009 @ 10:54 am

  Harikasın gerçekten iyi bir çalışma.

 • Yazan: Elif., 31 Mart 2010 @ 5:53 pm

  – Tümülüs mezar geleneğini kullanan Anadolu Demirçağ krallıkları:
  Frik ve Urartu Krallığı. DEĞİL
  – Tümülüs mezar geleneğini kullanan Anadolu Demirçağ krallıkları:Firik ve Lidya Krallığı olacaktı.

 • Yazan: FeRHaD, 31 Mart 2010 @ 9:03 pm

  Elif bildirdiğin için teşekkürler. 🙂
  Yahu kızım yanlışsa yanlış, bırak üşengeçler (ben) çalışmayıp bunlarla yetinsin, yanlış yapsın. 😀

 • Yazan: orhan, 28 Mayıs 2010 @ 9:50 pm

  tşk ler emeğine sağlık. harika bir derleme.

 • Yazan: Mehmet, 24 Şubat 2011 @ 11:19 am

  arkadaşlar çok işime yaradı, süper bir çalışma olmuş, emeği geçen arkadaşıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum…

 • Yazan: yeter, 4 Mayıs 2011 @ 1:12 am

  gerçekten iyi bir çalışma,kısa ama önemli…

Bu yazıya bağlantılar

Bu yazıdaki yorumlar için RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz