Türkiye’de ki Toprak Türleri

____________________________________________________________________

Yüzölçümünün büyüklüğü iklimlerinin çeşitliliği, yer şekillerinin farklılığı ve ana kaya çeşitliliği nedeniyle Türkiye’de çeşitli tipte topraklar oluşmuştur. Bunlar yerli topraklar ve taşınmış topraklar olarak iki gruptur:

1. YERLİ TOPRAKLAR

Bu topraklar genellikle düz ve az eğimli yerlerde oluşmuş topraklardır. Ana kayaların, yerinde ayrışmasıyla oluşmuş topraklardır.

Türkiye deki başlıca yerli topraklar şunlardır:

Orman Toprakları:

Orman altında gelişen,bol organik madde içeren, bu yüzden de koyu renkli olan topraklardır. Karadeniz Bölgesi’nin büyük bir kısmında, Orta Anadolu’nun 1200 m den daha yüksek ormanlık yerlerinde, Yıldız dağlarında. İç Bati Anadolu eşiğinde ve Güneydoğu Toroslarda yaygın olarak bulunur. Orman toprakları kireçli ye kireçsiz olmak üzere iki gruba ayrılır:

Kireçsiz orman toprakları, Kuzey Anadolu dağlarında ye Yıldız dağlarının kuzeye bakan yamaçlarındaki topraklar fazla yağış nedeniyle yeteri kadar yıkanırlar. Toprakta bulunan karbonat ve diğer çözünebilen maddeler bu yıkanmanın etkisiyle ya alt katlarda birikir ya da iyice topraktan uzaklaşır. Bunun sonucu olarak da topraklar genellikle gri (boz) renkli olurlar. Böyle topraklar asit reaksiyon gösterirler.

Kireçli orman topraklarının bünyesinde bol miktarda kireç bulunur. Yağışın yeterli olmadığı yerlerde topraktaki CaCO3 yıkanıp alt katlara taşınamaz ve topraktan uzaklaştırılamaz. CaCO3, bu tip topraklarda yüzeyin hemen altında yumrular şeklinde birikmiştir. Bu topraklar Kuzey Anadolu dağlarının güneye bakan yamaçlarında ve iç yörelerimizdeki meşe ormanlarının altında oluşmuştur. Kireçli orman toprakları kahve renklidir. Onun için bu topraklara kahverengi orman toprakları da denir.

İster kireçli ister kireçsiz olsun orman toprakları. genel olarak tarıma elverişli değildir. Ormanlık yerlerde yağış fazlalığı sonucu. kireçsiz orman topraklarında kireçle birlikte bitki besin maddeleri de büyük ölçüde yıkanarak topraktan uzaklaştırılmıştır. Onun için bu topraklar bitki besin maddesi yönünden fakirdir. Bu yüzden ormanların tahribiyle tarıma açılan bu topraklarda ancak birkaç yıl tarım yapılabilir. Daha sonra toprak verimsiz bir hale gelir. Ayrıca orman toprakları genellikle yamaç arazi üzerinde bulunur. Üzerindeki ormanın tahrip kısa sürede erozyona uğrar. Bütün bunlar düşünüldüğü zaman, ormanlardan tarla açmanın ne kadar yanlış olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.

Bozkır (Step) ve çayır Toprakları:

Bozkırlar; yarı kurak iklim bölgelerinde bulunan. orman örtüsünden yoksun, otsu bitkilerle çalıların yetişebildiği yerlerdir. Bozkırlar yurdumuzda geniş alanlara yayılmıştır. Orta Anadolu, İç Bati Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu (Erzurum—Kars platosu hariç) ve Trakya’nın orta kesimlerinde bozkırlar hakimdir. İşte bitki örtüsünün zayıf olduğu bu yörelerde organik madde yönünden fakir topraklar oluşur. Buna karşılık Doğu Anadolu’da Erzurum-Kars platolarında ye yüksek dağlarda. orman üst sınırının yukarısındaki çayırların altında organik madde yönünden zengin, koyu renkli topraklar oluşmuştur. Türkiye’deki bozkır ve çayır topraklarının başlıca türleri şunlardır:

Kahverengi topraklar:

Bozkır alanlarında bulunmaları ve renkleri dikkate alınarak, bunlara kahverengi bozkır toprakları da denir. Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’daki ovalarda. bozkır örtüsü altında meydana gelmiştir. Bu topraklarda yıkanma zayıftır. çünkü yağış 300—400 mili-metre arasında değişir. Üstten yıkanan CaCO3, yüzeyin hemen altında birikmiştir. Verimi yüksek olmayan bu topraklar üzerinde çoğunlukla tahıl tarımı yapılır. Bitki besin maddesi yönünden fakir olan bu topraklar, sulamalı ve gübreli tarıma ihtiyaç gösterir.

Kestane renkli topraklar:

Yıllık yağışın 400 milimetrenin Üzerinde olduğu yerlerde, yüksek boylu çayırlar, meşe ormanları ve çalılar altında oluşan topraklardır. Bunlar Orta Anadolu ye Doğu Anadolu bölgeleriyle İç Bati Anadolu eşiğinde ve Göller yöresinde yaygındır. Üst horizonunda yeteri kadar Organik madde mevcuttur. Bu toprakların bir kısmında tarım yapılmakta. ama Önemli bir kısmı ise otlak olarak değerlendirmektedir.

Kara topraklar (çernezyomlar):

Türkiye de bu toprakların bulunduğu yerler, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu köşesidir.Özellikle Erzurum—Kars platolarında. yazları yağışlı karasal iklim koşullarında yetişen yüksek boylu çayırlar altında oluşmuşlardır. Sıcaklıkların düşük olması nedeniyle çayır artıkları yeterince ayrışmadan toprak Üzerinde kalır. Bu yüzden toprağın Üst kat, siyah renklidir. Çernezyomlar bitki besin maddeleri bakımından zengin olmasına karşılık,, tarım için uygun değillerdir. Çünkü bulunduklar, yerde yaz ayları. tahılın olgunlaşması için yeterli sıcaklıkta değildir. Ot verimi yüksek olduğu için buralarda, yoğun olarak büyük baş hayvancılık yapılır.

Killi-kireçli Topraklar:

Türkiye’de bu toprakların iki tipi vardır. Dönen topraklar(vertisoller) ve rendzinalar. Dönen topraklar (vertisoller): Vertisoller. killi ana metaryel üzerinde oluştukları için bünyelerinde bol miktarda kil bulunur. Türkiye de genellikle 3. jeolojik zamandan kalma gölsel çökeller üzerinde oluşmuşlardır. Bu topraklar kurak mevsimde çatlarlar. Birkaç santimetreden 1 metreye kadar olan bu çatlaklara yaz aylarında rüzgârların taşıdığı yüzey materyeli dolar. Yağışlı mevsimde ise su ile doyan killi toprak şişer. Şişme sonucu. çatlaklardaki toprak yukarıya doğru itilir. Bu sırada toprağın alt katlarındaki çakıllar da yüzeye doğru hareket eder. Böylece toprağın altındaki metaryal yüzeye. yüzeyindeki materyal ise tabana doğru hareket eder. İşte bu döngü hareketinden dolayı vertisollere dönen topraklar denmiştir. Dönen topraklar Güney Marmara’da kepir, Orta Anadolu’da ise taş doğuran toprak olarak adlandırılır. Vertisollerin üst kısmi organik bakımdan zengin olduğu için koyu renklidir. Bol killi oldukları için işlenmesi zor olan bu topraklar Ergene havzasında yaygındır. Burada genellikle ayçiçeği ekimi yapılır. Güney Marmara’daki çöküntü alanlarında, Konya ve Muş havzalarında da geniş alanlar vertisollerle kaplıdır.

Rendzinalar: Ülkemizde killi-kireçli-marnlı gölsel çökeller geniş bir yayılım gösterir. Rendzinalar bu anakayalar üzerinde oluşmuş topraklardır Koyu renkli olan üst katlarında bol miktarda cakıllar bulunur. Rendzinaların yayılış alanları: Ege Bölgesi, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu’nun çöküntü alanlarıdır. Orta ve Doğu Anadolu’da düz ve az eğimli yerlerde bu topraklar üzerinde genellikle tahıl tarımı yapılır. Ege Bölgesi’nde ise meşe ormanları daha çok bu topraklar üzerinde bulunur. Eğimli yerler ise otlak olarak değerlendirilir.

Çorak (tuzlu-alkali) Topraklar:

Bunlar, bünyelerinde bol miktarda çeşitli tuzlar bulundurduğu için tuzlu topraklar olarak da adlandırılır. Bu topraklar, taban suyunun yüzeye çok yakın ve yüzeyde olduğu yerlerde meydana gelirler. Buna bağlı olarak dışa akışı olmayan çukurlukların orta kesiminde ve deltalarda oluşurlar. Çorak toprakların Türkiye’deki yayılış alanları; Tuz Gölü, Burdur Gölü ve Acıgöl başta olmak üzere diğer tuzlu göllerin çevresindeki arazilerdir. Bu topraklar üzerindeki bitki örtüsü çok cılızdır. Sadece tuzcul bitkilerin yetiştiği bu topraklar, tarım için uygun değildir.

Kumlu-Tüflü Topraklar:

Bu topraklar volkanik kum, kül (volkanik tüfler) ile volkanik kökenli olmayan kumlar üzerinde oluşmuşlardır. İnce bir üst horizonun hemen altında anakaya bulunur. Yani bu topraklar normal bir toprak profiline sahip değildirler. Organik madde, kireç ve kil bakımından fakir olan bu topraklar çok geçirimlidir. Su tutma kapasiteleri çok düşük alan bu topraklar. yurdumuzda çoğunlukIa volkanik anakaya üzerinde oluşmuştur. En yaygın olarak Ürgüp—Nevşehir—Avanos çevresinde bulunur. Bu topraklar üzerinde Üzüm bağları yaygındır. Ayrıca bahçe tarımı ve patates ekim alanı olarak da değerlendirilir.

2. TAŞINMIŞ TOPRAKLAR

Bilindiği gibi yeryüzündeki yüksek yerler sürekti aşınmakta, aşındırılan bu materyal akarsularla uzak mesafelere taşınmaktadır. Taşınırken de parçacıklar işlenmekte ve yuvarlaklaşmaktadır. Bu materyal iriliğine göre; çakıl, kum, mil (silt) ye kit olarak adlandırılır ve hepsine birden alüvyon denir. Alüvyonların birikmesiyle alüvyal topraklar oluşur. Alüvyal topraktarın en yaygın olduğu yerler deltalardır. Vadi tabanlarının genişlediği yerlerdeki akarsu boyu ovaları da alüvyon topraklardan oluşur. Ayrıca pek çok ovanın tabanındaki verimli tarım toprakları da alüvyaldir. Bunların başlıcaları; Kuzey Anadolu fay zonu üzerinde bulunan çöküntü ovaları, Güney Marmara Ovaları, Ege bölümündeki Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes ovaları, ve Doğu Anadolu’daki Erzincan, Erzurum, Pasinler ye Muş ovalarıdır.

Alüvyal topraklar derin ve geçirgen topraklardır. Bitki besin maddesince zengindir. Kum, kil ye çakıldan oluştuğu için kolay işlenebilirler. Onun için Türkiye’nin en verimli tarım alanları bu verimli topraklardır.

Kolüvyal topraklar da taşınmış topraklardır. Ancak bunlar alüvyal topraklar gibi, aşındırıldıkları yerden fazla uzaklarda oluşmamışlardır. Genellikle yamaçlardan aşındırılan materyalin hemen etekte birikmesiyle oluşmuşlardır. Kolüvyal topraklar tam olarak oluşmamış topraklar olduğu için, horizonlar gelişememiştir. Bunlar derin ve geçirgen topraklardır.

Regosol topraklar kumlu depolar üzerinde bulunan topraklardır. Çoğunluğu kum boyutunda olan asitik karakter gösteren volkanik arazilerde oluşmuşlardır. İç ve Doğu Anadolu bölgesindeki volkanik arazilarde bu topraklara rastlanır. Bu topraklar kumlu oldukarı için bünyelerinde su barındıramazlar suyu hemen alt tabakaya geçirirler. Bu sebepten dolayı toprakta humuslaşma meydana gelemez ve bununda sonucu olarak toprak verimsizdir. Bu toprakların kumlu olması yumrulu bitkilerin yetişmesi için elverişlidir sulama yapılmak şartı ile.

Litosol topraklar dağlık alanların eğimli yamaçlarında aşınmanın sürekli devam etmesi nedeniyle ana materyalin çözünmesinden oluşmuş topraklardır. Bu topraklar her dağlık alanın eğimli yamaçlarında oluşamaz ancak anakayanın kalker mermer gibi taşarlın olması gerekir. Bu topraklar tarım için elverişli değildir ve üzerlerinde bitki örtüsü yoktur. Ülkemizde bu topraklara Akdeniz bölgesinde Taşeli platosunda Boz dağlarda Bitlis dağlarında İç ve Doğu Anadolu’daki volkanik konilerde rastlanır.

Türkiye topraklarının başlıca sorunları şunlardır:

Erozyon

Tuzluluk

Taban suyu yüksekliği

Kirlenmedir.

Not:İçerik çeşitli kaynaklardan alıntılardan oluşmaktadır.Lütfen eksik birşey bulanlar söylesin.

83 Yorum

 • Yazan: murat, 5 Mart 2008 @ 3:39 pm

  daha da geliştirilebilir genel olrak almışsınız ama yinede şimdilik yeterli saolun ok

 • Yazan: FeRHaD, 5 Mart 2008 @ 9:02 pm

  Teşekkürler. Evet, daha da geliştirilebilir ancak coğrafya ile çok ilgili biri değilim, sadece ödevlerimi vs. paylaşıyorum, bu kadarına da bu normal sanırım. Maksat birilerinin işine yarasın.
  Saygılar;
  Ferhad

 • Yazan: orhan, 10 Nisan 2008 @ 4:12 pm

  teşekür ederim de ama ben toprak türleinin dağılışlarını istiyorum

 • Yazan: FeRHaD, 11 Nisan 2008 @ 6:57 pm

  @Orhan
  Çok ayrıntılı bir bilgi yok ama alt başlıklardaki paragraflarda biraz bilgi var.

 • Yazan: samet, 13 Nisan 2008 @ 4:57 pm

  ALLAH RAZI OLSUN BÖYLE HAYIRLI BİR İŞ YAPTIGINIZ İÇİ SAĞOLUN ÇOK YARDIMCI OLDUNUZ…

 • Yazan: FeRHaD, 15 Nisan 2008 @ 9:01 pm

  Teşekkür ederim.

 • Yazan: Dolunay Halıcı, 16 Nisan 2008 @ 8:16 pm

  Merhaba, gerçekten teşekkür ederim, verdiğiniz bilgiler araştırmamda yararlı oldu fakat bu kadar güzel ve ayrıntılı araştırılmış bir yazı kaynaklarını da içeriyor olsaydı bence çok daha güzel ve yararlı olurdu.kolay gelsin

 • Yazan: FeRHaD, 17 Nisan 2008 @ 12:50 pm

  Bu yazı daha önceden bir ödev konum için yapmış olduğum bir araştırmaydı. Yazıyı ilk olarak başka bir siteme koymuştum, sonradan buraya aktardım. Tabi ödevimi mi buraya koydum, yoksa kaynaklardan birini mi doğrudan buraya koydum hatırlamıyorum. Sonradan kaynak için araştırma yapmıştım, birçok forum sitesinde benzer konular buldum ama asıl kaynağı bulamadım. Belki bir ödevim de olabilir ama bilmiyorum tam.

 • Yazan: fatma, 19 Nisan 2008 @ 10:14 pm

  hiçç beğenmedim ıyy iğrençç

 • Yazan: aliş, 19 Nisan 2008 @ 10:16 pm

  esim bakımından fakir

 • Yazan: aleyna&ece, 19 Nisan 2008 @ 10:17 pm

  ben & ece beğendik ama resimler yokkkkkkkkkkkk

 • Yazan: aliş_tolga, 19 Nisan 2008 @ 10:18 pm

  biz beğendik

 • Yazan: FeRHaD, 20 Nisan 2008 @ 1:22 pm

  Konu ile ilgili grafik bulamadım, çalmakta istemedim, kendim çizmeye de uğraşmadım. 🙂 Beğenenlerden Allah razı olsun, beğenmeyenlere de lafımız yok. 😉

 • Yazan: CiHaT, 4 Haziran 2008 @ 4:54 pm

  İŞİME YARADI ALLAH RAZI OLSUN 😀

 • Yazan: ErHaN, 13 Ekim 2008 @ 9:28 am

  bence güzel olmus bence cok bilgi yok ama ii olmus 😀

 • Yazan: lovesick, 18 Kasım 2008 @ 5:17 pm

  bence çok güzel eleştiriye gerek yok beğenmeyenler kendileri yazsınlarda görelim daha iyisini yapan varsa ötücene faaliyete geçsin.

 • Yazan: FeRHaD, 18 Kasım 2008 @ 11:31 pm

  Teşekkür ederim, Lovesick.

 • Yazan: gizzemm, 7 Ocak 2009 @ 10:45 pm

  ressimlrle olsaydı dha ei olurduuu… şahsen aradgmı blaaamadmm..:(

 • Yazan: ONUR, 9 Şubat 2009 @ 2:35 pm

  ii olmuş coğğrafya dersinde iş yaptı baya konu

 • Yazan: nesli, 21 Şubat 2009 @ 8:09 pm

  abi süper olmuş…. Allah senden razı olsun…. başarılarınızın devamını dilerim….saygılar…:D

 • Yazan: aydınlar, 23 Şubat 2009 @ 3:37 pm

  guzelde nekelime aradıgımızı bulamadan cıkıyoruz sıteden

 • Yazan: TALHA, 23 Şubat 2009 @ 8:31 pm

  süper ötes çokk tşkr edermmmm saolll ya kankişş:s:s:s

 • Yazan: yns07, 17 Mart 2009 @ 8:21 pm

  eywallah kardeş mükemmel olmuş ferhad begenmeyenler yararlanmazlar yarın sınavım war inş iyi not alırım!

 • Yazan: kutay, 22 Mart 2009 @ 12:46 pm

  eywallah çoq güzel olmuş performans ödewindn 100 adım çoq saolunn!!!!!

 • Yazan: cemre, 8 Nisan 2009 @ 6:53 pm

  site güzeldi çok beyendim ödevime yadımcı oldu toprak türlerini araştırıyodum vikepididen yerli toprakları ve taşınmış topraklar çıktı onları yazdım ve bu sitede onların aynıları ve içindeki çeşitleride vardı yani bu bana çok yardımcı oldu bu siteyi yapana çok teşekkür ediyorum ellerine sağlık diyorum süpper bir site

 • Yazan: melisa, 29 Nisan 2009 @ 11:38 pm

  valla bundan iyisini bulamadım

 • Yazan: chiqDém...!, 7 Mayıs 2009 @ 8:37 pm

  ßn emeqe sayqı di0rm vé yaPanın éméqiné tşşkR édiorm..!

 • Yazan: burju, 9 Aralık 2009 @ 3:55 pm

  ya size çok tşk ederim:=)

 • Yazan: zeynep, 22 Mart 2010 @ 3:12 pm

  çok güzel olmuş fakat birkaç örnek fotoğrafla renklendirilse görsellik ön planda olur ve birçok kişinin beğenisini kazanır.TEŞEKKÜRLER…..

 • Yazan: ahmet, 28 Mayıs 2011 @ 11:13 pm

  en çok toprak tipi çeşidi türkiyede hangi bölümde görülür yardım?

 • Yazan: FeRHaD, 29 Mayıs 2011 @ 3:19 am

  En çok iklim çeşidinden yola çıkarsak Marmara Bölgesi olabilir mi Ahmet?

 • Yazan: ferhad saol, 8 Mayıs 2012 @ 8:56 am

  beqenmıyen baska sıtete gıtsın olum vıkıpedı bıle buranın reklamını yapmıs sız ne dıyonuz mk ler 😀

 • Yazan: murat, 13 Mayıs 2012 @ 11:18 am

  allah razı olsun saolun

Bu yazıya bağlantılar

Bu yazıdaki yorumlar için RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz