Tartışma tekniklerinin belirgin özellikleri

____________________________________________________________________

Tartışma tekniklerinin belirgin özellikleri.

Münazara: İki grup vardır. Amaçları “Düşünceyi yanlış da olsa savunmak ve kazanmaktır.”

Forum: Dinleyici grubun uzman gruba soru sorması, uzmanların bu soruları yanıtlamasıyşa gerçekleşen bir tekniktir. Dinleyiciler uzman gruba doğrudan sorular sorabilir, kendi görüşlerini açıklayabilirler.

Kollegyum: Penele benzer; iki grup vardır, bunlardan biri soru sorar, diğeri uzmanların oluşturduğu cevap veren gruptur.

Zıt panel: Konu tekrarı, gözden geçirme, yeni fikirleri ortaya çıkarma, öürencilerin ilgisini çekme amacıyla uygulanır. Soru soran ve cevap verenler olmak üzere sınıf ikiye ayrılır.

Sempozyum: Belli bir alanda her oturumda 3 – 5 konuşmacının katıldığı grup tartışması tekniğidir. Konu bilimsel nitelikli olmak zorundadır, konuşmalar konferans havasında geçer. Bilimsel niteliğinden dolayı ciddi bir önhazırlık gerektirir. Ulusal ve uluslararası düzeyde katılımcılarla gerçekleştirilir.

Beyin fırtınası: Değerlendirme ve sınırlama olmaksızın, bir soruna mümkün olduğunca çok sayıda çözüm yolları elde etmeyi amaçlar.

Çember: Dersin başında ve sonunda kullanılır, oyun tarzında bir öğretim tekniğidir. Öğrenciler sınıfın ortasında çember biçiminde sıralanır. Konuyla ilgili soru sorulur ve her öğrenci bir iki cümleyi geçmeyecek şekilde görüşlerini belirtir. Bir sonraki öğrenci aynı soruyla ilgili görüşlerini açıklar.

Açık oturum: Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunun değişik görüşlerdeki kişiler tarafından izleyiciler önünde tartışılmasıdır. Amacı bir sonuca ulaşmak değil, bilgilendirmektir.

Vızıltı: Küçük gruplar konuyu kendi aralarında tartıştıktan sonra diğer gruplarla birlikte tartışma yapılır. Gruplardaki kişi sayısı ve tartışma süresine göre gruplar isimlendirilir.

Konferans: Bilim ve sanat konularında uzman kimselerim, dinleyicileri bilgilendirmek için yaptıkları konuşmalardır. Bilimsel bir düşünceyi, akademik bir konuyu, orijinal bir görüşü anlatmak, bir tezi savunmak konferansın en belirgin amacıdır.

Seminer: Öğrencilerin yapmış olduğu bilimsel çalışmaları dinleyiciler karşısında sunmalarıdır. Daha çok küçük araştırma ve ödevleri içerir.

Brifing: Günlük yaşamda astın üste bilgi vermesiyle gerçekleştirilen brifing; bir konunun ayrıntılarrının, hazırlıklı öğrenciler tarafından sınıftaki diğer öğrencilere sunulması ile gerçekleşir.

Fikir taraması: Dersin herhangi bir noktasında, sınıfa canlılık getirmek için herhangi bir konuda öğrencilerin fikirlerinin alındığı kısa süreli bir etkinliktir.

Workshop: Küçük bir grubun, beli bir yerde kısa bir sürede toplanarak belli konular üzerinde çalışarak, tartışarak problemlere çözüm ürettikleri veya ortak kararlar aldıkları bir tekniktir.

Çalışma grubu: Öğrencileri ilgi alanlarına, öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşlerine göre belirlenen grupların yaptıkları araştırma ve inceleme sonuçlarının bir panel atmosferinde sınıfa sunulmasıdır.

 

Yorum yok

Henüz bir yorum yok.

Bu yazıdaki yorumlar için RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz