Bloom taksonomisi hedeflerin aşamalı sıralaması

____________________________________________________________________

Bloom taksonomisi hedeflerin aşamalı sıralaması.

Bilişsel alan: bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme

Duyuşsal alan: alma/uyarılma, tepkide bulunma/cevap verme/davranımda bulunma, değer verme, örgütleme, kişilik haline getirme/nitelenmişlik

Devinişsel/Psikomotor alan: algılama, kurulma/hazırlık, kılavuzla yapma/kılavuzlama, mekanikleşme, beceri haline getirme, uyum/uyma/adaptasyon, yaratma